اعلام حریق زیمنس

آشکار ساز دود

آشکار ساز دود

#OOH740  آشکار ساز  دودی با  2 سنسور بر اصل پراگندگی نوری