اعلام حریق زیمنس

OP721 دتکتور دودی آدرس پذیر

OP721 دتکتور دودی آدرس پذیر

دتکتور دود آدرس پذیر                                                                                                                                 برای تشخیص آتش سوزی به روش تشخیص دود مطابق با اصل پراکندگی نوری                                  

آشکار ساز دود

آشکار ساز دود

#OOH740  آشکار ساز  دودی با  2 سنسور بر اصل پراگندگی نوری