آشکارساز شعله ، تشعشع مادون قرمز را اندازه گیری می کند و بنابراین می تواند آتش مایع و گاز را بدون دود و مواد آلی تشخیص دهد.

از سه عدد سنسور اصلی تشکیل شده است.

و به کمک فن آوری( ای اس ای) می تواند بین پدیده های فریبنده و آتش سوزی های واقعی تفاوت قائل شود.

سنسور پیروالکتریک اولبا اندازه گیری تابش مادون قرمز ،گاز دی اکسید کربن را در محدوده بین 4.0 تا 4.8 میکرومتر تشخیص می دهد. 

سنسور پیروالکتریک دومبا اندازه گیری تابش مادون قرمز ،اجسام گرم را در محدوده بین 5.1 تا 6.0 میکرومتر تشخیص می دهد. 

و سنسور سوم یک عدد دیود سیلیکونی است که تابش های خورشیدی را در محدوده  0.7

سانتی گراد اندازه گیری می کند .

با دقت و صحتی که آشکار ساز شعله دارد ، امکان هیج گونه خطایی نیست . 

*************************************************************************

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم#  fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس  _کانونشنال Siemens#   Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#اطفا_حریق#آشکارساز_شعله

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#   SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر #آرکا_توان_سیستم

پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام   _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_   آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل   _آدرس_پذیر

_زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق   _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS