XT1001-A1

نمایش تکرار کننده

نمایشگر تکرار کننده برای استفاده با صفحه کنترل  اطفا XC10 استفاده می شود.

 حداکثر 16 تکرار شونده  می تواند به هر صفحه کنترل خاموش XC10 متصل شود تا نشانه های کنترل و وضعیت از راه دور مانند "هشدارهای آتش" ‚" خطاهای ارتباطی "" فعال شده "‚ "تخلیه" ‚" دستی مسدود شده "" مسدود شده خودکار "‚ " خطای "‚ "غیرفعال کردن" ‚" از دست دادن عامل "‚ "توقف اضطراری" و "خطای منبع تغذیه" را نمایش دهد.