برای فعال سازی فوری دستی زنگ هشدار در محیط های داخلی و خارجی کاربرد دارد. با فشار دادن در صفحه شیشه ای می توانید هشدار مستقیم را فعال کنید. با جایگزینی صفحه شیشه ای دکمه تنظیم مجدد تنظیم می شود و دستگاه دوباره برای کار آماده می شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم#  fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس   _کانونشنال Siemens#    Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#اطفا_حریق#آشکارساز_شعله

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#    SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر  #آرکا_توان_سیستم

پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام    _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_    آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل    _آدرس_پذیر

_زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق     _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور