FDCL221-M 

ماژول جداکننده چند خطی

برای جلوگیری ازخرابی چندین خط خرد در صورت اتصال کوتاه جداکننده های خطوط ممکن است وارد شوند.

جداکننده خط در جایی استفاده می شود که چندین خط خرد در یک نقطه به FDnet/C-NET متصل شده باشند.

این ماژول همچنین می تواند به2حلقه مجزا برای مقاوم سازی سیستم های آدرس پذیرمتصل شوند.

این ماژول در مجموع9جداکننده دارد.هر جداکننده یک سوییچ الکترونیک است.

در صورت اتصال کوتاه، هادی منفی را جدا می کند تا قسمت بدون اتصال کوتاه بتواند به کار خود ادامه دهد.


#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_ دودی_ زیمنس _کانونشنال Siemens# Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس# SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_ آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل _آدرس_پذیر _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور

#آرکا_توان_سیستم#arka_tavan_system#ATS#آشکارساز_شعله#اطفا_حریق#کنترل_پنل#ترمینال_آتش#fire_terminal