یک آشکارساز گرماقابل اعتماد برای مکانهایی است که در آن 

نوسانات زیاد دما مانند آشپزخانه وجود دارد . این  آشکار ساز به طور مداوم  دمای محیط را اندازه گیری می کند، اگر دمای پایدار بیش از حداکثر مقدار از پیش تعریف شده افزایش یابد  یا افزایش ناگهانی دما داشته باشیم، واکنش نشان می دهد و آشکار ساز به صدا در می آید .

.

#اعلام_حریق_زیمنس#آرکا_توان_سیستم# fire_alarm##دتکتور_  دودی_ زیمنس _کانونشنال Siemens#  Siemens#تجهیزات_اعلام_حریق_آدرس_پذیر_زیمنس#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس

#دتکتور_حرارتی_زیمنس_کانونشنال#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_کانونشنال#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_کانونشنال#پنل_کانونشنال_زیمنس#  SIEMENS#اعلامحری_آدرس #دتکتور_ دودی_ زیمنس _آدرس_پذیر  پذیر_زیمنس#دتکتور_آدرس_پذیر_زیمنس#تجهیزات_اعلام _حریق  _زیمنس#دتکتور_حرارتی_زیمنس_ آدرس_پذیر#دتکتور_ترکیبی_زیمنس_  آدرس_پذیر#شستی_اعلام_حریق_زیمنس_ آدرس_پذیر#آژیر_اعلام_حریق_زیمنس#پنل  _آدرس_پذیر  _زیمنس#fire_alarm#Flame_detector#اعلام_حریق_آدرس_پذیر#اعلام_حریق  _متعارف#آژیر_فلاشر#ریپیتر#ماژول_ورودی#ماژول_خروجی#دتکتور_گاز#دتکتور_دود#بیم_دتکتور