طراحی و مدیریت پست فشار قوی برای سازمان های دولتی و خصوصی

شركت آرکا توان سیستم 

با تجربه چندین ساله در زمینه مهندسی ، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی پست های برق نیروگاهی، انتقال ، فوق توزیع و توزیع مصمم به گشودن عرصه وسيع تري براي ارتقاي بومي سازي خدمات پيمانكاري در زمينه احداث خطوط و پستهاي فشار قوي نموده است و این راستا خدمات شایسته ای ارایه نموده است .
اين شركت فعاليت مستمر ، در سايه عنايات مبدأ هستي و تلاش خستگي ناپذير كليه پرسنل شركت، با رويكرد مبتني بر تأمين رضايت مشتريان، به سرعت مراحل رشد و تعالي وشكوفايي را پيموده و توانسته به موفقیت چشم گیری دراجراي پست هاي فشارقوي، خطوط انتقال قدرت، نيروگاه ها وپروژه هاي برق دست یافته است.

خدمات ما شامل :

- طراحی پست های برق فشارقوی ، سایت های صنعتی و پستهای توزیع
- تامین تجهیزات پست های برق فشارقوی و توزیع و نیروگاه
- طراحی و تامین تابلوهای MV,LV,(AC&DC),Distribution, Control, Protection
-  فعالیت های اجرایی ساختمانی ، نصب تست و راه اندازی پست های فشار قوی ،سایت های صنعتی