دتکتور آدرس پذیر

HI720 -دتکتور حرارتی

/post-6

دتکتور حرارتی ایده آل برای کاربرد های مختلف