دتکتور حرارت

OP721 دتکتور دودی آدرس پذیر

/post-4

دتکتور دود آدرس پذیر                                                                                                                                 برای تشخیص آتش سوزی به روش تشخیص دود مطابق با اصل پراکندگی نوری