فایر الارم

#OH720-دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس

/post-7

#OH720-دتکتور دودی آدرس پذیر زیمنس  -شرکت آرکا توان سیستم تامین کننده اعلام حریق زیمنس


OP721 دتکتور دودی آدرس پذیر

/post-4

دتکتور دود آدرس پذیر                                                                                                                                 برای تشخیص آتش سوزی به روش تشخیص دود مطابق با اصل پراکندگی نوری