پنل آدرس پذیر

FC361-ZZ -Fire panel - زیمنس-پنل اعلام حريق زيمنس

/post-11

یک صفحه کنترل پنل یک لوپ است ، که می توان حداکثر 126 ردیاب آتش نشانی و سایر دستگاه های جانبی را به آن متصل کرد.